Co se děje v tunelu Blanka?

Když jsem chystal fotoreportáž pro loňské říjnové číslo Stavebnictví, na základě v té době známých skutečností jsem ji nadepsal titulkem: „Tunel Blanka necelý rok před zprovozněním“. Podle titulků v médiích ze začátku letošního července by takový nadpis mohl platit stále.

7. prosince 2013 došlo k do té doby nevídané události. Po více než šesti letech výstavby, necelých pět měsíců před plánovaným uvedením do zkušebního provozu, byly zastaveny práce na stavební části rozsáhlého úseku Městského okruhu. Důvodem byla dlouhodobá a veřejně deklarovaná neochota investora, kterým je hlavní město Praha, dostát svým závazkům a hradit faktury za provedené práce. Následně zástupci politické reprezentace veřejně zpochybnili platnost smluv, podle kterých se po celou dobu stavělo, a celý spor se přesunul k rozhodčímu soudu. Ten na konci dubna rozhodl, že smlouvy jsou platné, objednatel je povinen platit za provedené práce a zhotovitel musí do konce září 2014 dokončit stavební práce nezbytné ke zprovoznění tunelu.

Práce na technologické části stavby mezitím částečně pokračovaly, a i proto dnes tunel vypadá, jako by se jím mohly první automobily rozjet třeba zítra. Zdání klame. Stále probíhají montáže provozních celků, do konce září budou probíhat dokončovací práce v rámci stavební části a samozřejmě zbývá ještě dokončit povrchové úpravy tam, kde se tunel napojuje na povrch, a na plochách jednotlivých stavenišť.

Spolu se stavbou se musí dokončit a zprovoznit řídicí systém, provést komplexní zkoušky technologií, ve spolupráci s HZS zkouška požárního větrání. Podle původních plánů měl být tunel napojen na nové Multifunkční operační středisko na Malovance. Ačkoli byla tato stavba již ve fázi výběrového řízení na zhotovitele, rozhodlo vedení města, že se nebude realizovat a bude zachován současný stav. V něm jsou všechny stávající automobilové tunely řízeny ze dvou dispečinků. Na Strahově řídí dispečeři Technické správy komunikací technologii v tunelech. V ulici Na Bojišti pak operátoři Policie ČR řídí dopravu. Nástrojem pro dispečerské řízení je řídicí systém, který shromažďuje a zpracovává všechna provozní data z tunelů a na základě nich řídí, nebo umožňuje řízení provozu. Ačkoliv dodavatel technologie dlouhodobě upozorňoval na to, že je třeba urychleně rozhodnout a zahájit práce, aby byl systém zajištěn (3 měsíce trvá výroba a 6 měsíců montáž a vyzkoušení), investor až do května 2014 prověřoval možnost způsobu zadání této zakázky v souladu se zákonem. Dodavatel technologie na základě objednávky termín upřesnil, a stále konzistentně uvádí, stejný termín dokončení. Bohužel, díky neustálým průtahům nyní tento termín odpovídá datu 04.2015. Řídicí systém tunelového komplexu Blanka zpracovává 53000 vstupů, což je více, než na všech zbývajících pražských tunelech dohromady. A hypotetické zprovoznění tunelu bez kompletního řídicího systému a bez pečlivě provedených komplexních zkoušek znamená velké bezpečnostní riziko pro uživatele.

Kdy skutečně budou moci řidiči poprvé použít tunel Blanka, v tuto chvíli není možné říci. Probíhají samozřejmě jednání mezi zhotoviteli a investorem, aby byl termín zkrácen. Jediné, co s jistotou víme, je, že do podzimních komunálních voleb tunel zprovozněn nebude. Pouze na konci září se předpokládá zprovoznění nového Trojského mostu.

Co se tedy v současnosti děje v tunelu Blanka?

V současnosti probíhají dokončovací práce a montáže technologií v dopravním prostoru tunelu i v technologických centrech. Dokončují se také práce na křižovatkách, ve kterých je tunel Blanka napojený na povrchovou síť komunikací. Na ploše bývalých stavenišť Myslbekova a Patočkova vzniká nový park, nadzemní část technologického centra TGC 1 je obložena cihelnými pásky, vzniká rybníček, vývěr potoka i vyhlídka na Pražský Hrad. Na Prašném mostě byly provedeny obklady konstrukcí tvořících součást parteru, včetně vstupů do dvou podchodů. Část parku pod hradbami nebude v září dokončena, neboť investor nerozhodl o konečné podobě parku a tato část není obsažena ve výroku rozhodčího soudu.

Obklady ramp jsou dokončeny také na Hradčanské a na Letné. Jsou instalovány portály dopravního značení. V tunelech i na povrchovém úseku jsou položeny vrstvy živice, včetně vodorovného dopravního značení. Dokončuje se odvodnění komunikace u všech vjezdů do tunelu. Jsou instalovány všechny typy dopravního značení a signalizace, osvětlení, ventilátory a většina všech zařízení včetně vybavení SOS skříní. V Troji probíhá další fáze výluky tramvajové tratě, v souběhu s akcemi správců inženýrských sítí. Na novém mostě je položena tramvajová trať, vztyčeny jsou sloupy trakčního vedení na mostě a pracuje se také na dokončení chodníkových částí mostu.

Popsat podrobně vše, co provází výstavbu tunelu Blanka a v konečném důsledku vedlo k současným termínovým posunům, by vydalo na knihu. Muselo by se mluvit o zákonu o zadávání veřejných zakázek, o kriminalizaci komunální politiky a kompetentnosti komunálních politiků, o stabilitě a fluktuaci státních a komunálních úředníků. A také o protikorupčním boji, který ve svatém nadšení často vedou lidé, které nikdy nic nepostavili, neznají prostředí a velmi často svým jednáním „vylijí s vaničkou i dítě“. Doufejme, že se nyní na stránkách Stavebnictví setkáte až s reportáží z uvedení do provozu.

Psáno pro časopis STAVEBNICTVÍ.

Podzim v Kamenici

Českokrumlovský podzim

Cesta do Kájova

Zlatá Koruna

Eisenstraße – Ybbstal

Admont