Podzemní katedrála: Banální obraz? Nikoliv, to si jen při prvním pohledu neuvědomujeme, kolik podlaží má pracovní plošina, jak nepřirozeně krátký je dilatační díl ostění, jak nepatrné jsou postavy dělníků. A najednou si začínáme všímat detailů. Za několik měsíců bude tato podzemní katedrála vyplněna příčkami a technologickým zařízením pro větrání rozsáhlého komplexu tunelů.

A banal image? Not really, at first sight, we only do not realize, how many floors the work platform has, how unnaturally short the dilatation part of the lining is, how indiscernible the figures of workers are. All of sudden, we start noticing details. In several months, this underground cathedral will be filled up with partitions and technological equipment for venting an extensive complex of tunnels.

Menu