Dopravní tepna: Svým způsobem nikdy není v tunelu takový provoz, jako při jeho výstavbě. Staveništní doprava musí často využívat poměrně komplikované řešení, a to je důvod, proč každý dokončený úsek tunelu slouží ihned pro jízdu ve všech myslitelných směrech.

Perhaps, never there is such traffic in the tunnel, as during its construction. The site transport must often utilize rather complicated solutions and that is why each completed section of a tunnel serves immediately for driving in all thinkable directions.

Menu